Q&A

Làm sao tôi có thể xem lại thông tin thẻ cào của tôi đã mua trước đó?

- Bạn có thể vào chức năng “Dịch vụ - Tiện ích”, mục “Hàng hoá số” chọn “Quản lý giao dịch” rồi vào chi tiết của đơn hàng để xem lại thông tin thẻ cào đã mua của đơn hàng (https://plus.baokim.vn/admin/retail/transaction-list#) 

Tìm nội dung theo chủ để